دوشنبه 13 آذر 1402

خدمات الکترونیکی

ورود به پنجره واحد خدمات سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

ورود به پنجره واحد خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت

ورود به سامانه اطلاعات مکانی

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

 لیست خدمات و فرآیندهای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‌دارای شناسه خدمات
شماره   عنوان خدمت / فرایند  شناسه خدمت  اطلاعات شناسنامه
1 1 صدور مجوز حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و تحویل زمین 13091726000 مشاهده شناسنامه
2   مجوز تغییرات قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091727000 مشاهده شناسنامه
2          صدور مجوز نقل و انتقال قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091727100 مشاهده شناسنامه
3          صدور مجوز تغییر نام قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091727101 مشاهده شناسنامه
4          صدور مجوز تجمیع قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091727102 مشاهده شناسنامه
5          صدور مجوز تفکیک قرارداد در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091727103 مشاهده شناسنامه
6          صدور دفترچه قرارداد المثنی در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091727104 مشاهده شناسنامه
3   مجوز شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728000 مشاهده شناسنامه
7          صدور پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728100 مشاهده شناسنامه
8         تمدید پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728101 مشاهده شناسنامه
9          صدور پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728102 مشاهده شناسنامه
10          ابطال پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728103 مشاهده شناسنامه
11          ابطال پروانه بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728104 مشاهده شناسنامه
12          صدور پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728105 مشاهده شناسنامه
13          تمدید پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728106 مشاهده شناسنامه
14          صدور پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728107 مشاهده شناسنامه
15         ابطال پروانه توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728108 مشاهده شناسنامه
16          ابطال پروانه بهره برداری توسعه شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی 13091728109 مشاهده شناسنامه
4   مجوز احداث واحدها، در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091729000 مشاهده شناسنامه
17          صدور مجوز احداث بنا در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091729100 مشاهده شناسنامه
18          تمدید مجوز احداث بنا در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091729101 مشاهده شناسنامه
19           صدور گواهی ساخت و ساز  در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091729102 مشاهده شناسنامه
20          صدور گواهی پایان کار در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091729103 مشاهده شناسنامه
5   مجوز تغییر کاربری / تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091730000 مشاهده شناسنامه
21           مجوز تغییر کاربری واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  13091730100 مشاهده شناسنامه
22           مجوز تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  13091730101 مشاهده شناسنامه
6   ارائه خدمات عمومی به واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091731000 مشاهده شناسنامه
23         صدور قبوض فاضلاب بهای واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091731100 مشاهده شناسنامه
24          صدور قبوض آب بهای واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091731101 مشاهده شناسنامه
25          صدور قبوض حق شارژ واحد های مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091731102 مشاهده شناسنامه
26         ارائه انواع معرفی نامه (انشعابات آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب) به واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  13091731103 مشاهده شناسنامه
7   صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های ‌فنی اعتباری و وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط  13011732000 مشاهده شناسنامه
27          صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط  13011732100 مشاهده شناسنامه
28          صدور مجوز ارائه تسهیلات در قالب کمک های‌فنی اعتباری به صنایع کوچک و متوسط  13011732101 مشاهده شناسنامه
8 29  استقرار متقاضیان در مراکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13011733000 مشاهده شناسنامه
9 30 صدور معرفی نامه بانک جهت ترهین  واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091734000 مشاهده شناسنامه
10 31 صدور معرفی نامه جهت ضمانت نامه های اعتباری برای صنایع کوچک و متوسط و واحدهای  مستقر در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091735000 مشاهده شناسنامه
11 32 آموزش شاغلین صنایع کوچک و متوسط و واحدهای  مستقر در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار  18051736000 مشاهده شناسنامه
12   برگزاری تورهای صنعتی و اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحدهای  مستقر در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  به خارج از کشور 13011737000 مشاهده شناسنامه
33          برگزاری تورهای صنعتی برای واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13011737101 مشاهده شناسنامه
34          اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحد های  مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار به خارج از کشور 13011737102 مشاهده شناسنامه
13 35 حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با صنایع مستقر در شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13081738000 مشاهده شناسنامه
14 36 اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با صنایع کوچک و متوسط در شهرکها, نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  13081739000 مشاهده شناسنامه
15   صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط و واحدهای  مستقر در شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بورس کالا و فرابورس 13091740000 مشاهده شناسنامه
37        صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط، واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار در بورس کالا 13091740100 مشاهده شناسنامه
38       صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط، واحدهای مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های صنعتی در فرابورس 13091740101 مشاهده شناسنامه
16 39 حمایت و راهبری پروژه های صنایع کوچک و متوسط از طریق مرکز مبادله پیمانکاری در خوشه های کسب و کار، شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13011741000 مشاهده شناسنامه
17 40 حمایت از ارائه خدمات فناورانه  به صنایع کوچک و متوسط و  واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و ذینفعان خوشه های کسب و کار  13011742000 مشاهده شناسنامه
18 41 شناسایی، راهبری و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار 13011743000 مشاهده شناسنامه
19 42 حمایت از ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات 13011744000 مشاهده شناسنامه
20 43 ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، صنایع کوچک و متوسط و ذینفعان خوشه های کسب و کار  13091745000 مشاهده شناسنامه
21 44 اعطای مشوقات به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13011746000 مشاهده شناسنامه
22 45 ارائه وضعیت مالی به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091747000 مشاهده شناسنامه
23 46 تسویه حساب انصراف از قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091748000 مشاهده شناسنامه
24 47 انتقال قطعی سند مالکیت طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13091749000 مشاهده شناسنامه
25 48 صدور مجوز جانشینی بانک در قراردادهای حق بهره برداری مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  13091750000 مشاهده شناسنامه
26 49 اطلاع رسانی امور مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13041751000 مشاهده شناسنامه
27 50 بازرسی و رسیدگی به شکایات کلیه ذینفعان مرتبط با شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 13041752000 مشاهده شناسنامه

 

تنظیمات قالب