جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي صدوق
نوع شهرك شهرك
شهرستان اشكذر
دهستان حجت آباد
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 36.00 کیلومتر (گمرک يزد)
فاصله تا بندر 690.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 26.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 35.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن ميبد )
فاصله تا شهر 15.00 کیلومتر