جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي هرات
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان خاتم
دهستان زين آباد
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 26.00 کیلومتر (گمرک يزد)
فاصله تا بندر 480.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 250.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 250.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن يزد )
فاصله تا شهر 4.00 کیلومتر