جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي ندوشن
نوع شهرك ناحيه ايجادي
شهرستان ميبد
دهستان ندوشن
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 87.00 کیلومتر (گمرک يزد)
فاصله تا بندر 725.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 83.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 84.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن يزد )
فاصله تا شهر 6.00 کیلومتر