جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي جهان آباد
نوع شهرك شهرك
شهرستان ميبد
دهستان جهان آباد
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 37.00 کیلومتر (گمرک يزد)
فاصله تا بندر 690.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 34.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 21.00 کیلومتر (ايستکاه راه آهن ميبد )
فاصله تا شهر 8.00 کیلومتر