جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي ابركوه
نوع شهرك شهرك
شهرستان ابركوه
دهستان مريم آباد
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 175.00 کیلومتر (گمرک يزد)
فاصله تا بندر 740.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 160.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 162.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن يزد )
فاصله تا شهر 2.00 کیلومتر