جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي مباركه
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان بافق
دهستان مباركه
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 134.00 کیلومتر (يزد)
فاصله تا بندر 650.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 125.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 8.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن بافق )
فاصله تا شهر 2.00 کیلومتر