جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي اردكان
نوع شهرك شهرك
شهرستان اردكان
دهستان ترک اباد
فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 72.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( )
فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر