جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي عقدا
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان اردكان
دهستان خليل آباد
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 97.00 کیلومتر (گمرک يزد)
فاصله تا بندر 750.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 100.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 20.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن اردکان )
فاصله تا شهر 1.00 کیلومتر