جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي حسن آباد
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان ميبد
دهستان حسن آباد
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 57.00 کیلومتر (گمرک يزد)
فاصله تا بندر 700.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 57.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 10.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن ميبد )
فاصله تا شهر 3.00 کیلومتر