جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي رستاق
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان اشكذر
دهستان صدرآباد
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 32.00 کیلومتر (گمرک يزد)
فاصله تا بندر 680.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 30.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 34.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن يزد )
فاصله تا شهر 9.00 کیلومتر