جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان ناحيه صنعتي بهاباد
نوع شهرك ناحيه انتقالي از جهاد
شهرستان بهاباد
دهستان جلگه
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 213.00 کیلومتر (گمرک يزد)
فاصله تا بندر 740.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 205.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 85.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن بافق )
فاصله تا شهر 3.00 کیلومتر