جزییات ناحیه صنعتی به ازاي شهرك
 
عنوان شهرک صنعتي تفت
نوع شهرك شهرك
شهرستان تفت
دهستان چم
فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر
فاصله تا گمرک 25.00 کیلومتر (گمرک يزد)
فاصله تا بندر 655.00 کیلومتر ()
فاصله تا مرکز استان 15.00 کیلومتر
فاصله تا مرکز راه آهن 15.00 کیلومتر (ايستگاه راه آهن يزد )
فاصله تا شهر 4.00 کیلومتر