آمار و اطلاعات
 

تلفن پرسنلآمار و اطلاعات کلی واحدهای صنعتی

آمار و اطلاعات واحدهای صنعتی


قیمت حق بهره برداری شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد سال ۱۴۰۱دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیان، تاسیسات شهرکها، نواحی صنعتی، صنفی و فناوری سال ۱۴۰۱

دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیان، تاسیسات شهرکها، نواحی صنعتی، صنفی و فناوری سال ۱۴۰۱ در ۵۴ بند تعارف دستور العمل، ۴۶ ماده، ۶ فصل و ۵ شماره پیوست تنظیم گردیده است.


شیوه نامه برگزاری مزایده با ارزش کیفی در شهرکها، نواحی صنعتی، صنفی، فناوری و مناطق ویژه اقتصادی

شیوه نامه برگزاری مزایده با ارزش کیفی در شهرکها، نواحی صنعتی، صنفی، فناوری و مناطق ویژه اقتصادی در 5=پنج فصل تنظیم گردیده است.