معاونين و مديران
 

سیدعلی عزالدینی

مدیرعامل

تلفن : 36280485
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: a.ezadini@isipo.ir

امیرحمزه زارع

مدیر روابط عمومی

تلفن : 36239701-8
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: zare432234@gmail.com

حسن خانی زاده

مدیر حراست

تلفن : 36287947
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: khanizadeh@gmail.com

جبیب راهی

مسئول hsee- میز خدمت

تلفن : 36239701 داخلی 158
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: yazdiec@isipo.ir

سید مجتبی نجفی

سرپرست حقوقي و امور قراردادها

تلفن : 36239701 داخلی 122
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: m.najafi@isipo.ir

محمدعلی سلطانی

معاون پشتیبانی و منابع انسانی

تلفن : 36283575
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: masoltani1350@gmail.com

علیرضا رضائی

معاون برنامه ریزی

تلفن : 36288031
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: arrs_arrs@yahoo.com

محمدرضا بابائی

مدیر مالی

تلفن : 36239701 داخلی 171
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: yazdiec@isipo.ir

مهدی امیربیکی

مدیر امور متقاضیان- میز خدمت

تلفن : 36239701 داخلی 134
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: yazdiec@isipo.ir

حسین میرجلیلی

کارشناس مالی- میز خدمت

تلفن : 36239701 داخلی 177
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: yazdiec@isipo.ir

محمدجواد فلاح

مسئول ميز خدمت الكترونيكي

تلفن : 36239701 داخلی 160
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: yazdiec@isipo.ir

طیبه سلیمی

معاون فنی

تلفن : 36287945
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: t.salimi91@yahoo.com

محمد دهقان بنادکی

معاون صنایع کوچک

تلفن : 36287948
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: m.dehghan@isipo.ir

محسن بهجت

کارشناس صنایع کوچک- کارشناس میز خدمت

تلفن : 36239701 داخلی 143
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: yazdiec@isipo.ir

علی نقیبی

مدیر شهرک

تلفن : 36239701-8
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: alinaghibi58@yahoo.com

ذبیح الله زارع

مدیر شهرک

تلفن : 36239701
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: zzam1350@yahoo.com