معاونين و مديران
 

محمد دهقان بنادكي

مدیرعامل (سرپرست)

تلفن : 36280485
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: m.dehghan@gmail.com

امیرحمزه زارع

مدیر روابط عمومی

تلفن : 36239701-8
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: h.zare.h@isipo.ir

حسن خانی زاده

مدیر حراست

تلفن : 36287947
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: h.khanizadeh@isipo.ir

جبیب راهی

مسئول hsee- میز خدمت

تلفن : 36239701 داخلی 158
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: h.rahi@isipo.ir

سید مجتبی نجفی

مدير حقوقي و امور قراردادها

تلفن : 36239701 داخلی 122
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: m.najafi@isipo.ir

علیرضا رضائی

معاون برنامه ریزی

تلفن : 36288031
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: a.rezaei@isipo.ir

محمدرضا بابائی

ذيحساب

تلفن : 36239701 داخلی 172
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: mr.babaei@isipo.ir

مهدی امیربیکی

مدیر امور متقاضیان- میز خدمت

تلفن : 36239701 داخلی 134
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: m.amirbeiki@isipo.ir

حسین میرجلیلی

کارشناس مالی- میز خدمت

تلفن : 36239701 داخلی 177
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: h.mirjalili@isipo.ir

محمدجواد فلاح

مسئول ميز خدمت الكترونيكي

تلفن : 36239701 داخلی 160
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: mj.fallah@isipo.ir

طیبه سلیمی

معاون فنی

تلفن : 38263652 داخلي 110
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: t.salimi@isipo.ir

محمد دهقان بنادکی

معاون صنایع کوچک

تلفن : 36287948
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: m.dehghan@isipo.ir

محسن بهجت

کارشناس صنایع کوچک- کارشناس میز خدمت

تلفن : 36239701 داخلی 143
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: m.bahjat@isipo.ir

محمدعلی سلطانی

معاون توسعه مديريت و منابع

تلفن : 36283575
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: ma.soltani@isipo.ir

علی نقیبی

مدیر شهرک

تلفن : 36239701-8
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: a.naghibi@isipo.ir

ذبیح الله زارع

مدیر شهرک

تلفن : 36239701
نمابر : 36239700
پست الكترونيك: z.zareernani@isipo.ir