اعضاء هيات مديره
 

سیدعلی عزالدینی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

تلفن : 03536280486
نمابر : 03536239700
پست الكترونيك: a.ezadini@isipo.ir

امین ملک ثابت

عضو هیئت مدیره

تلفن : 03537273671
نمابر : 03537273672
پست الكترونيك: amin.maleksabet@gmail.com

سیدعلی اکبر کلانتر

عضو هیئت مدیره

تلفن : 03537261217-8
نمابر : 03537261219
پست الكترونيك: info@yazdhim.ir

محمدرضا علمدار یزدی

عضو هیئت مدیره

تلفن : 03536246565
نمابر : 03536242333
پست الكترونيك: sanatyazd@yahoo.com

علی زینی وند

عضو هیئت مدیره

تلفن : 03536240800
نمابر : 03536242300
پست الكترونيك: zeynivand@ostanyazd.ir