اعضاء هيات مديره
 

سیدعلی عزالدینی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

تلفن : 03536280486
نمابر : 03536239700
پست الكترونيك: a.ezadini@isipo.ir

امین ملک ثابت

عضو هیئت مدیره

تلفن : 03537273671
نمابر : 03537273672
پست الكترونيك: amin.maleksabet@gmail.com

محمدعلی سلطانی

عضو هیئت مدیره

تلفن : 035362283575
نمابر : 03536239700
پست الكترونيك: ma.soltani@isipo.ir

علیرضا رضائی

عضو هیئت مدیره

تلفن : 03536287947
نمابر : 03536239700
پست الكترونيك: a.rezaei@isipo.ir