جزئیات فراخوان و اطلاعیه (سايت استان ها)
 

انتخاب مجري برگزاري تورهاي صنعتي و تور بازديد از نمايشگاه هاي داخلي

شروع فراخوان :‌1398/03/01
پایان فراخوان :‌1398/03/08

شرح فراخوان:

شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در نظر دارد برگزاري تورهاي صنعتي و تورهاي بازديد از نمايشگاههاي داخلي را به مجريان واجد شرايط واگذار نمايد.
بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي داراي صلاحيت دعوت مي گردد رزومه و سوابق كاري خود را حداكثر تا تاريخ 98/03/08 به صورت مكتوب به دبيرخانه شركت شهركهاي صنعتي استان يزد تحويل دهند.

مدارك:
1- نامه اعلام آمادگي در سربرگ شركت
2- اساسنامه و آخرين آگهي تغييرات شركت
3- رزومه شركت
4- ليست تورها و نمايشگاههاي منتخب متقاضي براي برگزاري بر اساس فايل پيوست