جزییات مناقصه/مزایده
 

اجرای بخشی از عملیات راهسازی و آسفالت شهرک صنعتی ابرکوه و نواحی صنعتی بهمن و ابرکوه

استان:‌
شماره آگهی :‌35-96
مناقصه گزار:‌شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد
معاونت :‌فنی
شروع مناقصه :‌1396/12/03
پایان مناقصه :‌1396/12/13

شرح اگهی

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي جهت مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 96-35 شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحلهاي اجراي بخشي از عمليات راهسازي و آسفالت شهرك صنعتي ابركوه و نواحي صنعتي بهمن و ابركوه را به شماره فراخوان 200961075000050 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. به منظور ارزيابي توان اجرائي مناقصه گران، از تمامي شركتهاي متقاضي داراي صلاحيت دعوت مي گردد كه براي شركت در فراخوان ارزيابي از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) اقدام نمايند.كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. اطلاعات و اسناد مناقصه عمومي پس از برگزاري فرايند ارزيابي كيفي و ارسال دعوت نامه از طريق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 1- برآورد اوليه: 13.000.000.000 ريال. 2- محل اعتبار: از محل منابع داخلي شركت. 3- مدت اجرا: 6 ماه شمسي. 4- تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 12/10/96 مي باشد. 5- مهلت زماني دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي از سايت: تا ساعت 19 روز يكشنبه تاريخ 17/10/96 6- مهلت زماني ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي: تا ساعت 19 روز يكشنبه تاريخ 1/11/96 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس - يزد- بلوار دانشجو – كوچه 51- دبيرخانه شركت شهركهاي صنعتي استان يزد و تلفن 4-36239701 داخلي 150 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 27313131-021 دفتر ثبت نام 88969737 و 02185193768